Till innehåll på sidan

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje enhet inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete ska, utifrån givna resurser, största möjliga nytta åstadkommas för Stockholmarna.

Pedagogerna på Hedvig Eleonora skola använder varierade arbetssätt och verktyg så att eleverna ska kunna utvecklas maximalt och ha inflytande över sin skolgång. Lärandet pågår ständigt: på skoltid, raster och fritidshemstid. Vi vågar tänka nytt och tar hjälp av beprövade kunskaper, erfarenheter och forskning där vi motiverar och inspirerar varandra.

Verksamhetsplan 2020

Vision och värdegrund

Hedvig Eleonora skola är en grundskola som ser till elevens hela dag och är noga med att alla ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på lika villkor. Vi har höga förväntningar på våra elever och de på oss.

Tillsammans - skolledning, medarbetare, elever och vårdnadshavare - skapas en framtida vision, ledningsorganisation, klassorganisation, arbetssätt och arbetsformer.

Vår vision:

Varje elev som lämnar Hedvig Eleonora skola har hög måluppfyllelse, god självkännedom, gott självförtroende och en god kommunikationsförmåga samt en bibehållen lust att lära och anta nya utmaningar.

Analysarbetet

I samband med terminsavslutningen i juni arbetar pedagoger i ämnes- och arbetsgrupper med att analysera elevernas resultat utifrån underlag som t ex betygsrapporter, resultat från nationella prov, trivselenkät och utvärderingar. Eleverna har diskuterat resultat löpande under året; i de olika råden och vid utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare har i samband med utvecklingssamtal getts möjlighet att dela med sig av sina synpunkter. Skolledningen har vid både informella och formella möten inhämtat synpunkter från skolans skolråd och föräldraförening.

Elevhälsans mål och uppdrag 2020

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med personalen för att skapa miljöer som gör det enklare för eleverna att lära, utvecklas och ha en optimal hälsa.

 • Specialpedagogen – handleda och kompetensutveckla lärarna i att anpassa sin undervisning, både i arbetet kring eleverna och kring dokumentationen.
 • Skolkuratorn – uppmärksamma elever som far illa, är i socialt utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa. Leda skolans trygghetsråd.
 • Skolsköterskan – vara en tydlig aktör i det hälso-preventiva arbetet och verka för sunda levnadsvanor.
 • Skolpsykologen – stödja elevhälsoteamet genom att tolka, förtydliga och förklara problem och situationer ur de inblandades olika perspektiv men alltid utifrån elevens behov i centrum.

Digitalisering

Skolledningen har ett tydligt fokus mot ökad digital mognad, användning av tidsenlig teknik och naturligt användande av digitala verktyg i det pedagogiska arbetet.

Särskilda satsningar

Försteläraren i hälsofrämjande skolutveckling kompetensutvecklar både lärare och fritidshemspersonal i pulshöjande aktiviteter.

 • Materialpåsar för pulshöjande aktiviter att använda i klassrummen
 • Deltar i "spring i benen"
 • Schemalagda pulspass

Förstelärare

Förstelärarnas uppdrag utgår från skolans utvecklingsområden:

 • Förstelärare Elevernas ansvar och inflytande (Lgr 11, kapitel 2.3)
 • Förstelärare Digital utveckling
 • Förstelärare Hälsofrämjande skolutveckling
 • Förstelärare svenska med ansvar för introduktion för nyexaminerade lärare och VFU

Prioriterade åtgärder för utveckling 2020

 • Det kollegiala lärandet genomsyrar verksamheten
 • Utveckla arbetssätt som har förmåga att lyssna in och möta verksamhetens behov, har ett inkluderande förhållningssätt och som skapar god lär- och arbetsmiljö både för elever och medarbetare

 

Verksamhetsplan (Hedvig Eleonora skola) 2020

Dela:
Kategorier: