Till innehåll på sidan

Om skolan

Tillsammans -

skolledning, medarbetare, elever och vårdnadshavare - skapas de bästa förutsättningarna för att nå de allra högsta resultaten.

Hedvig Eleonora skola är en grundskola som ser till elevens hela dag och är noga med att alla ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på lika villkor. Vi har höga förväntningar på våra elever och de på oss.

Vår vision:

Varje elev som lämnar Hedvig Eleonora skola har hög måluppfyllelse, god självkännedom, gott självförtroende och en god kommunikationsförmåga samt en bibehållen lust att lära och anta nya utmaningar.

Skolfakta

  • Skolform: Förskoleklass, grundskola, fritidshem
  • Årskurser: F-6
  • Elevantal: ca 396
  • Anställda: ca 60
  • Fullt integrerat fritidshem
  • Byggår: 1884

Verksamhetsplan

I vår verksamhetsplan beskrivs våra mål och prioriterade områden.

Hedvig Eleonora skola har de bästa förutsättningar att nå de allra högsta resultaten. Eleverna är studiemotiverade och vårdnadshavarna är engagerade i sina barns skolgång. Medarbetare är engagerade i sina uppdrag och utvecklingsintresserade.

Grundskola (grundsärskola)

Pedagogerna använder varierade arbetssätt och verktyg så att eleverna ska kunna utvecklas maximalt och ha inflytande över sin skolgång. Lärandet pågår ständigt: på skoltid, raster och fritidshemstid. Vi vågar tänka nytt och tar hjälp av beprövade kunskaper, erfarenheter och forskning där vi motiverar och inspirerar varandra.

Förskoleklass

Förskoleklassen på Hedvig Eleonora skola fungerar som en trygg bro över till grundskolan. Här arbetar både förskollärare och fritidspedagoger med att ta tillvara elevernas naturliga nyfikenhet, allt för att stimulera varje elevs lust till ett aktivt lärande och förbereda eleven för fortsatt utbildning.

Lek, skapande, utforskande och omsorg är grunden i arbetet.

Ett flexibelt och individualiserat arbetssätt där elevens sociala- och kunskapsmässiga utveckling får stå i fokus och elevens initiativ och ansvar för sin egen inlärning stimuleras. Digital utrustning som digitala skrivtavlor och surfplattor används för att ge eleven utrymme att ta olika kreativa vägar till kunskap.

Vi samarbetar med Centrala Östermalms förskolor och Hedvig Eleonora förskola.

Fritidshem

Att gå på Hedvig Eleonora skolas fritidshem ger trygghet för eleverna eftersom samma grupp pedagoger finns med under hela dagen och har omfattande kunskap om varje elevs lärande och sociala utveckling. Genom ett tätt samarbete mellan lärare och fritidshemspersonal ges utmärkta möjligheter till att på fritidshem följa upp, bearbeta och befästa skoldagens erfarenheter, både sociala och kunskapsmässiga. Varje dag erbjuder fritidshemmet pedagogiskt planerade aktiviteter med utgångspunkt i skolans och fritidshemmets styrdokument och arbetet leds av pedagogiskt utbildad personal.

Sök skola och fritidshem

Fritidsklubb

Hedvig Eleonora skolas fritidsklubb är en verksamhet för elever i åk 4–6. Den utgår från elevernas egna intressen och bygger på att de tar ansvar för innehållet. Här kan de umgås med kompisar, göra läxor, äta mellanmål, delta i organiserade aktiviteter (schackklubb, idrott, utflykter m m), spela spel, pyssla, rita och måla och mycket mer.

Tecknad Hedvig spelar spel

Dela: