Om- och tillbyggnad - Bakgrund

Miljöförvaltningen har uppmärksammat bristande ventilation på Hedvig Eleonora skola. Ventilationen klarar inte normalstora klasser i helgrupprummen och det är därför nödvändigt att byta ut och utöka nuvarande ventilationssystem.

Eftersom ventilationsombyggnaden blir omfattande och kräver helevakuering, har förvaltningen valt att samtidigt se över andra funktioner som behöver åtgärdas på skolan.

Skolans kök behöver förbättra flödena för att undvika kontamineringsrisk vid korsande flöden. Matsalen är en trång sektor där dåligt flöde gör att skolan inte kan nyttja sin maximala elevkapacitet. En lösning som innebär att riva befintligt kök och matsal och ersätta med nybyggnad har visat sig vara en mer funktionell lösning än att bygga om nuvarande lokaler. Det finns behov av att förbättra akustiken i skolbyggnaden, liksom bullerdämpande åtgärder på skolgården. Åtgärderna i utemiljön föreslås eftersom grannar i flera år klagat på buller från skolgården.
Även fastighetsägaren SISAB passar på att utföra underhållsåtgärder avseende bland annat undertak, belysning och övrig el, datanätverk, målning av väggar, passagesystem samt vissa golv och WC.

Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 23 augusti 2018 att uppdra åt utbildningsförvaltningen att beställa om- och tillbyggnad av skolbyggnad vid Hedvig Eleonora skola. Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkännande den 3 oktober en hyresgenererande projektkostnad.

Ta del av Utbildningsnämndens beslut med bilagor>>

Vad innebär det?

Det pågår en upphandling av entreprenör som kommer att planera arbetet utifrån förfrågningsunderlag och avtal.
Har du frågor om byggprojektet kan du kontakta SISAB via diarie@sisab.se.

När utförs åtgärderna?

Arbetet utförs med start sommaren 2019 och beräknas pågå ungefär ett år. Det innebär att vi evakuerar direkt efter läsårsavslutningen 2019 och får komma tillbaka hösten 2020.

Åtgärder under tiden

  • ventilationssystemet är maximalt forcerat
  • filter byttes i början av hösten 2017
  • systemet är i gång fler timmar under dygnet
  • ventilation, armatur och annat på höghöjd dammas vid fler tillfällen under året
  • det genomsnittliga elevantalet i klasserna är 23
  • klasserna tar regelbundna vädringspauser under dagen

 

Dela: