Till innehåll på sidan

Digitalisering

De digitala verktygen möjliggör ett mer individanpassat arbetssätt där eleverna ges utrymme att ta olika kreativa vägar till kunskap; de får vara kreativa och lösa problem, ta initiativ och gå från idé till handling.

Arbetet med att utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen är i fokus på Hedvig Eleonora skola och bygger på ett förhållningssätt där personal och elever uppmuntrats att prova på i sin egen takt. De olika årskurserna, klasserna och verksamhetsformerna tar därför olika vägar och har kommit olika långt i digitaliseringen.

Vi utvecklar vår digitala kompetens

Försteläraren i digital utveckling, Marie Nylén-Petersen, har ett särskilt uppdrag att inspirera och visa sina kollegor olika digitala möjligheter utifrån sin egen undervisning i lågstadiet och att driva utvecklingen framåt.

En hög digital kompetens hos personalen är viktigt och alla lärare har en egen dator och surfplatta som de förväntas använda som ett naturligt redskap i undervisningen. Fritidshemspersonalen har i hög utsträckning endera egen surfplatta eller egen dator. Interna Workshops för att inspirera anordnas av Marie och av It-samordnare Stefan Finman och upphandlade utbildningar inom området används för att öka kunskapen.

Utrustning för allas behov

På skolan finns

 • 300 surfplattor,
 • 180 elevdatorer,
 • trådlöst nätverk i hela skolan, 
 • interaktiva tavlor i alla klassrum
 • tillgång till andra verktyg som:
  • dokumentkamera
  • Apple-TV
  • smarta telefoner

Digitala läromedel och internet är en del i undervisningen

 • Digitala portfolio används i skolarbetet både som stöd för att eleven ska kunna bli ägare av sitt eget lärande, men också (inte minst) så att eleven enkelt kan dela sitt arbete med föräldrarna.
 • Programmering sker i alla årskurser och i fritidshemmet, både schemalagt som en del av teknikämnet i årskurs 6 eller inkluderat i undervisningen som förskoleklassens programmering av robotar.
 • Fritidshemmet använder skolans utrustning för till exempel filmskapande.

Elevens inflytande och delaktighet

Digitaliseraringen ger eleverna fler intressanta och reella redskap till inflytande, delaktighet och ansvar över sin utbildning och skolsituation. Försteläraren i Elevernas ansvar och inflytande (Lgr 11, kapitel 2.3), Moa Ahrnbom, har ett särskilt uppdrag att synliggöra och delge sina kollegor de processer som sker i hennes egen undervisning i förskoleklassen i syfte att inspirera och motivera dem.

Tillgången till internet ökar behovet av medvetandegöra eleverna om skälen till att granska information kritiskt och om farorna med ett liv på nätet. Värdegrundsarbetet omfattar frågor kring nätetikett och risker. Dels genom praktiska övningar och samtal i klasserna men också genom anlitade externa föreläsare, t e x kriminolog Maria Dufva som anlitats för att föreläsa både för elever, personal och föräldrar om livet på nätet för barn och unga.

Förskoleklass C programmerar.
När man programmerar måste man tänka, göra, tänka igen och göra igen.

Nationell digitaliserings-strategi

Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att;

det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Regeringskansliets informationsmaterial>>

Dela:

IT för ett bättre lärande

It som används på ett genomtänkt sätt gör skillnad i skolan. De moderna digitala verktygen har skapat nya förutsättningar för lärande och administration. It är därför en viktig drivkraft i utvecklingen av undervisningen i dagens och framtidens skola och skapar bra möjligheter för samarbete och kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar. Skolan har ett viktigt uppdrag att lära eleverna att använda it som en resurs.
(Skolpolitiskt program 2013-2018, Stockholms stad, Insyn)