Fritidshem

Fritidshem har en stor betydelse för elevernas lärande och sociala utveckling.

Varje dag erbjuder fritidshemmet pedagogiskt planerade aktiviteter med utgångspunkt i skolans och fritidshemmets styrdokument och arbetet leds av pedagogiskt utbildad personal.

Att gå på Hedvig Eleonora skolas fritidshem ger trygghet för eleverna eftersom samma grupp pedagoger finns med under hela dagen och har omfattande kunskap om varje elevs lärande och sociala utveckling. Genom ett tätt samarbete mellan lärare och fritidshemspersonal ges utmärkta möjligheter till att på fritidshem följa upp, bearbeta och befästa skoldagens erfarenheter, både sociala och kunskapsmässiga.

Aktiviteter

... digitalisering, schackklubb, regelbundna utflykter...

Fritidsråd

På fritidsrådet utvärderas, diskuteras och planeras fritidsverksamheten tillsammans med eleverna.

Först och främst syftar fritidsrådet till att ge alla elever en verklig chans att regelbundet delta i utformningen av sin egen fritidsverksamhet. Detta är viktigt för att eleverna ska känna sig inkluderade, engagerade, trygga och respekterade. (I fritidsrådet tränas eleverna också i att uttrycka egna åsikter inför grupp, lyssna till och tolerera andras åsikter, formulera egna förslag och ta gemensamma beslut utifrån demokratiska principer.)

Utvecklings samtal

Vårdnadshavarna är en självklar och viktig samarbetspartner.

För de elever som går på Hedvig Eleonora skolas fritidshem medverkar fritidshemmets personal vid utvecklingssamtalet. Samtalet belyser elevens hela utveckling och lärande.

Ansökan

När man tackat ja till erbjuden förskoleklassplacering skickas ett fritidshemserbjudande om plats på Hedvig Eleonora skolas fritidshem via e-tjänsten ”min barnomsorg”.

Årskurs 1-3 kontakta skolexpeditionen e-postadress: hedvigeleonoraskola@stockholm.se

Öppethållande

Fritidshemmet är öppet under hela året och erbjuder planerade aktiviteter och omsorg under såväl skoldagar som lovdagar.

Fritidshemmet öppnar kl. 7.00 på morgonen och stänger kl. 18.00 på kvällen

Ingress: 
Fritidshemmets uppdrag är stort och betydelsefullt