Till innehåll på sidan

Värdegrundsarbete

Alla elever och pedagoger i förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb ska känna sig trygga och betydelsefulla och kunna uttrycka detta så att andra i deras omgivning omfattas av samma känsla.

Förebyggande i fokus

På Hedvig Eleonora skola ska ingen utsättas för kränkningar eller diskriminering. Vi arbetar förebyggande genom att bygga upp en god gemenskap och bra relationer.

Alla skolor ska upprätta en Plan mot kränkande behandling enligt skollagen och diskrimineringslagen.

Utveckla färdigheter

Vi arbetar ständigt med att utveckla elevernas färdigheter i att:

 • arbeta tillsammans
 • visa respekt för andra människor
 • fatta positiva och sunda beslut
 • handskas med konflikter

Trygghetsteam

På skolan finns en trygghetsteam som har till uppgift att:

 • vara uppdaterade kring aktuella likabehandlingsfrågor
 • utforma fortbildningar för personal
 • kartlägga och följa upp riskområden
 • bidra med praktiska övningar inom likabehandlingsfrågor
 • initiera utvärdering och upprättande av planen mot kränkande behandling

Elevhälsoteamet

Hedvig Eleonora skolas elevhälsoteam arbetar tillsammans med personalen för att skapa miljöer som gör det enklare för eleverna att lära, utvecklas och ha en optimal hälsa.

Arbetsgång vid kränkande behandling

När det kommer till vår kännedom att en elev kränkts:

 • samtalar vi först med eleven som blivit utsatt och sedan med den eller de som utsatt eleven.

(beroende av vad som kommer fram)

 • pratar vi med eleverna tillsammans för att hitta lösningar och åtgärder som känns bra för alla.

(beroende av vad som kommer fram)

 • vi kontaktar vårdnadshavare vid svårlösliga konflikter
 • vi kontaktar vårdnadshavare när rektor gör en kränkningsanmälan (rektor är i enlighet med skollagen skyldig att skyndsamt anmäla kränkning till huvudmannen (utbildningsförvaltningen).

 

De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor
Ingress: 
Alla elever och pedagoger i förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb ska känna sig trygga och betydelsefulla och kunna uttrycka detta så att andra i deras omgivning omfattas av samma känsla.