Informationsmöte om- och tillbyggnad 20 november 2018

SISAB planerar på uppdrag av utbildningsförvaltningen en omfattande om- och tillbyggnation på Hedvig Eleonora skola.
SISAB tillsammans med skolans rektor och utbildningsförvaltningen informerade den 20 november vårdnadshavare, närliggande bostadsrättsföreningar och allmänheten om det kommande byggprojektet, planerade aktiviteter, tidplan med mera.

 

FAQ om- och tillbyggnad

Sammanfattning

Ventilationen vid Hedvig Eleonora skola behöver bytas ut och utökas. Ventilationen planeras därför att bytas ut under läsåret 2019-2020. Ventilationsombyggnaden blir omfattande och kräver helevakuering.

Eftersom ventilationsombyggnaden blir omfattande och kräver helevakuering har man valt att samtidigt se över andra funktioner som behöver åtgärdas samt kapacitetsöka skolan med fler helgrupprum. Efter ombyggnationen kommer Hedvig Eleonora skola att ha en kapacitet för 564 elever fördelade på 20 klasser.

Matsalen behöver byggas om för att erhålla mer effektiva flöden.

Därutöver finns behov av att förbättra akustiken i skolbyggnaden, liksom bullerdämpande åtgärder på skolgården.

Skolan uppfördes 1894 och är av kulturhistoriskt klassificerad i kategori blå, den högsta av kategorierna. Alla förändringar såväl inomhus och utomhus motiveras skriftligen till Stadsmuseet.

Vad har beslutats?

Den 23 augusti 2018 godkändes utbildningsförvaltningens förslag i utbildningsnämnden för om- och tillbyggnad av skolbyggnad vid Hedvig Eleonora skola. Utbildningsnämnden har beslutat att uppdra åt utbildningsförvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Ventilationsåtgärder:

 • Nya luftbehandlingssystem installeras
 • Kanalsystem byts till större dimensioner
 • Erforderliga åtgärder för bygg och övriga installationer utförs till följd av bytet av luftbehandlingssystemen
 • Invändig ytskiktsrenovering inkl. nya undertak för akustik samt ny belysning

Bulleråtgärder på skolgården:

 • SISAB utför en utredning våren 2019 för att ta fram förslag på bullerdämpande åtgärder.

Ny byggnad:

 • Befintlig matsalsbyggnad rivs till största del
 • Ny byggnad, två plan, uppförs på befintlig grundläggning

Flöden i kök och matsal:

 • Lokalyta i ny byggnad omarbetas för att effektivisera flöden
 • Köket får ökad kapacitet för förvaring i kyl och frys
 • Nytt soprum inrättas i nära anslutning till varumottagningen

Hur ser tidplanen ut?

Alla tider är preliminära, beroende på beslutsgångar. SISAB har fått beslut på genomförande. SISAB har sökt bygglov hos stadsbyggnadskontoret.

Projektet planeras enligt följande tidplan*:

 • Utredning/projektering av systemhandlingar klart
 • Genomförande under läsåret 2019/20
 • Upphandling av entreprenör pågår
 • Projektering av bygghandlingar: dec 2018 t.o.m juli 2019
 • Byggstart med rivning 15 juni 2019
 • Återflytt HT 2020

*SISAB har inte erhållit bygglov för den planerade tillbyggnaden. Eventuella överklaganden, kan få till följd att tillbyggnaden av matsalen inte blir av eller att byggprojektet och evakueringstiden förlängs med 1 eller 2 terminer (med oförändrad starttid för ventilationsombyggnaden) Beslut i hur projektet fortskrider vid en eventuell överklagan tar SISAB tillsammans med UTBF och skolan.

När och var evakueras eleverna?

Eleverna förläggs i första hand till Hjorthagens skola. Hjorthagens skolas elever flyttar permanent till Bobergsskolan.
På morgonen kommer vi att ha en gemensam starttid och samlas i närheten av Hedvig Eleonora skola och tillsammans åka till evakueringslokalerna; de yngsta eleverna kan åka med särskilda bussar och andra kan åka kommunalt med vår personal. De som åker kommunalt på egen hand förses med SL-kort.
För att få en uppfattning om hur många bussar och turer som behöver handlas upp kommer Hedvig Eleonora skola inom kort att skicka en enkät till vårdnadshavarna.

Var kan jag vända mig för att följa bygglovet?

Du kan hitta mer information om Stadsbyggnadskontorets process och hur man följer bygglovet via Stadsbyggnadskontoret http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov

Var kan jag hitta information om projektet?

Du hittar information på skolans webbplats: https://hedvigeleonoraskola.stockholm.se/

För frågor om byggprojektet kan du kontakta SISAB via: diarie@sisab.se

För frågor om skolan, evakuering och verksamhetsfrågor kontaktar du Hedvig Eleonora skola: hedvigeleonoraskola@stockholm.se

Dokument

 

Dela: