Till innehåll på sidan

Elevråd

Elevdemokrati

Våra olika råd är elevernas forum; där de får lära sig demokratiska processer.

I råden får elever och klasser (genom sina valda representanter) komma till tals, med synpunkter, åsikter och förslag till förbättringar och förändringar. På så sätt får eleverna möjlighet att vara med och påverka sin utbildning och den miljö de vistas i varje dag. 

Eleverna tränas också i att:

  • uttrycka egna åsikter inför grupp,
  • lyssna till och tolerera andras åsikter,
  • formulera egna förslag och
  • ta gemensamma beslut utifrån demokratiska principer.

Klassråd

Alla klasser har regelbundna klassråd för att diskutera olika frågor. Klasserna utser representanter till elevråd och övriga råd.

Fritidsråd Hedvig Eleonora skolas fritidshem

Först och främst syftar fritidsrådet till att ge alla elever en verklig chans att regelbundet delta i utformningen av sin egen fritidsverksamhet. Detta är viktigt för att eleverna ska känna sig inkluderade, engagerade, trygga och respekterade.

Elevråd

Elevrådet träffas varannan vecka, med ett möte för åk F–3 och ett möte för åk 4–6. Tre gånger per termin har vi även ett stormöte, då representanterna från samtliga årskurser möts. På dessa möten representeras även skolledningen.

Biblioteksråd

Vid månadsträffarna diskuteras hur intresset för läsning kan utvecklas.

Digitaliseringsråd

Förstlärarna i Digital utveckling och i Elevernas ansvar och inflytande för dialog med eleverna kring olika digitala verktyg.

Matråd

Matrådet träffas ungefär två gånger per termin och liksom till elevrådet utser alla klasser en representant. Även vårdnadshavare har möjlighet att utse en representant genom Skolrådet och/eller föräldraföreningen.

Skolgårdsråd

Utformningen, olika aktiviteter och inköp till skolgrården diskuteras.

Trygghetsråd

Trygghetspedagogen  träffar eleverna och pratar om den allmänna stämningen på skolan.

 

Dela: