Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling (pdf), undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.
(Skolverket - Juridisk vägledning)

Elevhälsoorganisation

För att våra elever ska må bra och klara målen med sin utbildning har vi en helhetssyn på deras hälsa. Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog, rektor och biträdande rektor.
En trygghetspedagog med särskilt uppdrag kring värdegrunds- och mobbningsfrågor är också knuten till elevhälsoteamet.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med personalen för att skapa miljöer som gör det enklare för eleverna att lära, utvecklas och ha en optimal hälsa.

Att arbeta förebyggande är elevhälsans främsta uppdrag enligt skollagen.

Även om elevhälsans fokus i första hand ska vara förebyggande och hälsofrämjande, ska det även vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök.

Om eleven är sjuk eller behöver vård skall hen vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

Elevers rätt till kunskap

Vårt viktigaste uppdrag är att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Extra anpassningar

Lärarna anpassar och individualiserar undervisningen så att elevens uppsatta mål kan uppnås. Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ges stöd i form av extra anpassningar, t ex studiehandledning, förändring av elevens arbetsplats, kompensatoriska hjälpmedel, annat läromedel e t c.

Även elever som lätt når kunskapskraven får extra anpassningar för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Specialpedagogen handleder pedagogerna kring undervisningen och lärmiljön.

Särskilt stöd

Vid mer komplexa svårigheter görs en mer grundlig utredning och då tas den samlade elevhälsans kompetens tillvara. Komplexa svårigheter kan vara kombinationer av kunskapsmässiga och sociala svårigheter.

Elever har rätt till stöd

Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd.

Skolverket - Särkilt stöd

Tydligare krav på elevhälsan

  • Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen
  • Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen
  • Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
  • Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens

Skollagen

Dela:

Alla elever ska stimuleras till att utvecklas så långt de kan

Av 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § skollagen framgår syftet med utbildningen inom skolväsendet.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ingress: 
Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.