Till innehåll på sidan

Ansökan om ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras.
(skollagen 7 kapitlet, 18§).

Använd blanketten Ansökan om ledighet för elev i grundskolan 

Rätt till undervisning

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. Det innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från undervisningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen.

Handlingsplan och information

om frånvaro och ledigheter hittar du på stockholm.se.

Dela: